Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Η εγκύκλιος και το ΦΕΚ:

(Σχετ.: Η με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707/4-05-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση-ΦΕΚ Β/ Τ 1825/5-05-2021).

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από́ τη Δευτέρα 10.05.2021, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από́ τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός.

Διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα, προ Δευτέρας και Πέμπτης.

Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από́ την προσέλευση στην σχολική́ μονάδα.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού τεστ γίνεται δωρεάν από́ το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού́ Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού́ Αριθμού́ Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού́ Αριθμού́ Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού́ (ΠΑΑΥΠΑ)του/της ανηλίκου μαθητή/μαθήτριας και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης των γονέων. Οι μαθητές, μπορούν να προμηθεύονται το πρώτο διαγνωστικό́ τεστ από́ την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από́ τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος των μαθητών/μαθητριών διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων με τη βοήθεια των γονέων τους.

Μετά  την εξαγωγή́ αποτελέσματος:

Οι γονείς των ανήλικων μαθητών/μαθητριών επισκέπτονται την ηλεκτρονική́ πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και αφού́ επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική́ Κάρτα για Covid -19» στην συνέχεια, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α ́184) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό́, εκτυπώνουν από́ την ηλεκτρονική́ πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού́ αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό́, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self- testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό́ έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή́, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/κές μαθητές/μαθήτριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό́, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού́ Οργανισμού́ ΔημόσιαςΥγείας (ΕΟΔΥ).

Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλου του ΕΟΔΥ. Επίσης δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό́ τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική́.

Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική́ βεβαίωση από δημόσια δομή́, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/μαθήτρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 για τους/τις μαθητές/μαθήτριες, το έντυπο μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί χειρόγραφα από́ τους γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών. (Έντυπο στο παράρτημα του σχετικού ΦΕΚ).

Ο/Η μαθητής/μαθήτρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική́ κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό́ της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού́ ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί́ επίδειξή́ της.

Στην περίπτωση που μαθητής/μαθήτρια δεν επιδείξει την σχολική́ κάρτα κατά́ την είσοδό́ του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από́ την σχολική́ μονάδα. Ο μαθητής/μαθήτρια παραμένει στη σχολική́ μονάδα (σε ειδικό χώρο εκτός της αίθουσας) για την αποφυγή́ περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.

Οι μαθητές/μαθήτριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό́ έλεγχο από́ το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό́ έλεγχο, σε μια από́ τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική́ πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Επίσης, δύνανται οι μαθητές/μαθήτριες, αντί́ του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού́ ελέγχου να επιλέξουν τη διεξαγωγή́ διαγνωστικού́ ελέγχου (rapid test ή PCR test) από́ επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή́, στην οποία παρέχεται η σχετική́ δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή́ τους σε ιδιωτική́ δομή́, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από́ την Δευτέρα.