Δυνατότητα Υλοποίησης Προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την διάρκεια των διακοπών του Πάσχα με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από την Μεγάλη Τετάρτη 15/04/2020 έως και την Τρίτη του Πάσχα 21/04/2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Σας κοινοποιούμε το σχετικό έγγραφό εδώ.